office@nedatravel.com, +359 52 620 208, +359 887 620 208
Неда Травeл – гр. Варна

Защита на Лични данни

От 25 май 2018 г. е в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)

Във връзка с това, от 25 май 2018 г. Неда Травел ЕООД въвежда следните промени в Политиката за защита на личните данни:

Кои сме ние?
„Неда Травел” EООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. Генерал Колев №54, ет.3, офис 14, БУЛСТАТ: 202776182, ИН по ЗДДС: BG 202776182, лиценз за извършване на туроператорска дейност № РК-01-7211/2014 г., е-mail: office@nedatravel.com, тел: 0887 620 208 наричано по-долу само „Неда Травел“.

Защитата на данните и сигурността на информацията са включени в корпоративната ни политика.

Неда Травел в качеството си на администратор на лични данни обработва лични данни, които клиентите предоставят при посещение на нашите уебсайтове в съответствие с нормативната уредба за защита на личните данни.
Какво представлява Политиката за сигурност и декларацията за поверителност ?

 • Определение за лични данни според GDPR?
  Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко. Така напр. непряко идентифициране е номерът на мобилния Ви телефон. Пряко идентифициране се постига, когато предоставите уникален идентификатор като например ЕГН, ЛНЧ, клиенти код и др.
 • Какви лични данни събираме за Вас?
  Име, презиме, фамилия, ЕГН, ЛНЧ, телефон, електронна поща. Технически данни които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашата уеб-страница – IP адрес, информация за устройството, от което посещавате уеб-страницата;
 • На какво основание „Неда Травел“ събира личните Ви данни?
  При изготвяне на индивидуална оферта за предоставяне на услуги и при сключване на договор за тяхното изпълнение.
 • С кого споделяме Вашите лични данни?
  „Неда Травел“ събира личните данни Ви данни, за да изпълни договорните си задължения по сключени с Вас договори.
 • При сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги;
 • резервация и издаване на самолетни билети;
 • издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и отмяна на пътуване;
 • сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, лагери и др.
 • НАП, НОИ, Инспекция по труда, други държавни институции по силата на законово задължение;
 • служба по трудова медицина, банкова институция за изплащане на възнаграждения;
 • КЗП, адвокатска кантора за представляване по проверки и спорове.
 • Какво значи обработване на лични данни?
  Процеса по събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни се нарича обработването на лични данни.
  За да предостави продукти и услуги, „Неда Травел“ обработва предоставените от Вас лични данни, относно физическата, икономическа, социална и семейна идентичност по следните начини: чрез попълване от Ваша страна на резервационни бланки за  туристически услуги – хотелско настаняване, самолетни и автобусни билети, застраховки, визови услуги, заявления, формуляри и декларации. Формулярите се предоставят и попълват в Офиса ни на хартиен носител или чрею Гугъл формуляр в електронна среда. Съгласието, което предоставяте може винаги да бъде оттеглено, като посетите офиса ни, както и чрез заявка по е-мейл.
 • За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?
  Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. В зависимост от основанието на което обработване личните Ви данни срокът на съхранение на личните данни е различен. С кого споделяме Вашите лични данни?
 • „Неда Травел“  се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен, когато е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас. За изпълнение на поети задължения по възникнали договорни и/или преддоговорни отношения с Вас е възможно „Неда Травел“  да разкрие личните Ви данни на следните лица:
 • „Неда Травел“  има право да разкрива и предава личните Ви данни на дружества, намиращи се извън територията на Република България, доколкото съществува легитимен интерес, свързан с обработка на личните Ви данни за вътрешни административни цели. Това и всяко друго предаване се извършва при стриктно спазване на конфиденциалност и сигурност на личните Ви данни.
 • Вашите лични данни се предоставят на трети лица и в следните случаи:
 • По искане на физическото лице, предоставило данните, субект на защитата на лични данни;
 • По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз.
  Във всички горепосочени случаи, лицата на които предоставяме Вашите лични данни са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП. По отношение на дружества, позиционирани извън рамките на ЕС и ЕИП, за всеки конкретен случай, съответното дружество гарантира, че предоставя адекватно ниво на защита на личните данни, спазвайки изискванията на европейското законодателство.
 • Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?
 • Правото на достъп до личните данни, които „Неда Травел“ обработва за Вас и да получите копие от тях; както и информация за: целите на обработването; получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации; когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок; съществуването на право да бъде изискано коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни на субекта, или да се направи възражение срещу такова обработване; правото на жалба до надзорен орган; когато личните данни не се събират директно от субекта, всякаква налична информация за техния източник;
 • Право да искате от „Неда Травел“ коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като изпратите имейл на office@nedatravel.net
 • Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и Регламента случаи;
 • Право да искате заличаване т.е. изтриване на личните Ви данни от „Неда Травел“, в случай че са налице условията за това.
 • Правото да възразите срещу предоставянето на личните си данни на трети лица, като уведомите наш представител или заявите по е-маил;
 • Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това;

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.

 • Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за сигурност?

За всички извършени промени в тези Политики за поверителност, декларираме, че ще Ви уведомим с изпращане на писмо по електронен път (e-mail) на предоставената от Вас електронна поща.  
Така ще Ви бъде предоставена възможност да преустановите използването на някои или всички услуги и/или да се възползвате от правата си, част от които са посочени изрично по-горе. В допълнение ще вземем всички възможни мерки за осведомяване в случай на промени относно защитата на лични данни като поставим съобщения в офисите и актуализираме информация на сайта ни www.nedatravel.com.
Тези политики за поверителност са приети и в сила от „Неда Травел“  месец Май 2018 година.
С тази Политика за сигурност „Неда Травел“ декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.